فرم درخواست طراحی


منظور از عمق چاله فاصله درب تا دیوار روبرو می باشد
منظور از عرض چاله سمت درب می باشد
آلبرتوساسی
مونتاناری
الکمپ
موتور ترک
ایتال
موتور گِرلس
سایر
تابلو فرمان کامل بهمراه نجات اضطراری و درایو VVVF
با توجه به اینکه از سال گذشته تابلو فرمان با درایو جهت آسانسورها اجباری شده است لاجرم یک انتخاب وجود دارد